Nhảy đến nội dung
x

Danh sách biểu mẫu Đại học chương trình chất lượng cao

I. Các mẫu đơn về Phòng Thí nghiệm và khóa luận

II. Các mẫu đơn khác dành cho Sinh Viên

 • Đơn đề nghị hoãn thi: download
 • Đơn đề nghị dự thi: download
 • Đơn đề nghị chuyển giờ thi: download
 • Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời: download
 • Đơn đề nghị thôi học: download
 • Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời): download
 • Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần: download
 • Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: download
 • Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo: download
 • Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo: download
 •  Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh: download
 • Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp: download
 • Đơn xác nhận sinh viên trường (dùng để dự thi MOS khi CMND không hợp lệ): download