Nhảy đến nội dung
x
Ngành Công nghệ sinh học - chương trình chất lượng cao
1. Tổng quan chương trình

1.1 Giới thiệu ngành:

Ngành Công nghệ sinh học - chương trình tiêu chuẩn
1. Tổng quan chương trình

1.1 Giới thiệu ngành:

Công nghệ sinh học là bộ môn tập hợp các ngành khoa học và công nghệ gồm: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, công nghệ học, nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống.

Ngành Kỹ thuật hóa học - chương trình tiêu chuẩn
1. Tổng quan chương trình

1.1 Giới thiệu ngành:

Subscribe to Danh mục ngành CTĐT