Nhảy đến nội dung
x
chương trình đào tạo Chất lượng cao (dạy và học tiếng anh)

Programme specification: professional undergraduate programme (English)

Chương trình đào tạo 2019, ngành Công nghệ sinh học, chương trình chất lượng cao (dạy và học tiếng anh)

 No Curriculum framework Total credits
    Total
LEARNING OUTCOMES FOR BIOTECHNOLOGY ENGINEERING

(Professional Programme – Full English)

(Promulgated with Decision No: …… /2018/ QĐ – TĐT dated … by the President of
Ton Duc Thang University)
1.    Major in: Biotechnology          Code: FA7420201
2.    Level: Undergraduate        Mode of study: Full - time
3.    Degree: Engineering
4.    Programme Objectives - (POs)

Our high quality program (in Vietnamese and English)
Biotechnology high-quality programme were established to meet the international social and job requirements
Công nghệ sinh học-Chương trình chất lượng cao (dạy -học bằng tiếng Anh-tiếng Việt)
Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY – HỌC BẰNG TIẾNG ANH-TIẾNG VIỆT)-F7420201
Công nghệ sinh học- Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)
Các chuyên ngành của chương trình đào tạo mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau ra trường gồm: Khoa học Y sinh, Nông nghiệp và Khoa học Thực phẩm
Subscribe to Danh mục ngành