Nhảy đến nội dung
x
Chương trình đào tạo 2019, ngành Công nghệ sinh học, chương trình tiêu chuẩn (Programme specification: undergraduate programme; Major: biotechnology 2019 intake.)
 STT Khối kiến thức (Courses)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

1 Kiến thức giáo dục đại cương(General requirements):  49  tín chỉ/ (Credits)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

Công nghệ sinh học –(dạy – học bằng tiếng Anh)
Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu  và được tham gia tất cả các sự kiện quốc tế.
Công nghệ sinh học
chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu  và được tham gia tất cả các sự kiện quốc tế
chương trình đào tạo Chất lượng cao (dạy và học tiếng anh)

Programme specification: professional undergraduate programme (English)

Chương trình đào tạo 2019, ngành Công nghệ sinh học, chương trình chất lượng cao (dạy và học tiếng anh)

 No Curriculum framework Total credits
    Total
LEARNING OUTCOMES FOR BIOTECHNOLOGY ENGINEERING

(Professional Programme – Full English)

(Promulgated with Decision No: …… /2018/ QĐ – TĐT dated … by the President of
Ton Duc Thang University)
1.    Major in: Biotechnology          Code: FA7420201
2.    Level: Undergraduate        Mode of study: Full - time
3.    Degree: Engineering
4.    Programme Objectives - (POs)

Our high quality program (in Vietnamese and English)
Biotechnology high-quality programme were established to meet the international social and job requirements
Công nghệ sinh học-Chương trình chất lượng cao (dạy -học bằng tiếng Anh-tiếng Việt)
Ngành Công Nghệ Sinh Học Chất Lượng Cao được biên soạn theo khung đào tạo của University of New South Wales, Australia, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới
Công nghệ sinh học- Chương trình CHẤT LƯỢNG CAO (DẠY- HỌC BẰNG TIẾNG ANH)
Các chuyên ngành của chương trình đào tạo mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau ra trường gồm: Khoa học Y sinh, Nông nghiệp và Khoa học Thực phẩm
Subscribe to Danh mục ngành