Nhảy đến nội dung
x
Công nghệ sinh học-Chương trình chất lượng cao (dạy -học bằng tiếng Anh-tiếng Việt)
Ngành Công Nghệ Sinh Học Chất Lượng Cao được biên soạn theo khung đào tạo của University of New South Wales, Australia, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới
Chương trình đào tạo 2022, ngành Công nghệ sinh học, chương trình tiêu chuẩn (Programme specification: undergraduate programme; Major: biotechnology 2022 intake.)

 

 

 STT Khối kiến thức (Courses)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

1 Kiến thức giáo dục đại cương(General requirements):  49  tín chỉ/ (Credits)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

Chương trình đào tạo 2021, ngành Kỹ thuật hóa học, chương trình tiêu chuẩn (Programme specification: undergraduate programme; Chemical Engineering.
 STT Khối kiến thức (Courses)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

1

Kiến thức giáo dục đại cương(General requirements):  55  tín chỉ/ (Credits)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

Chuẩn đầu ra 2021, ngành Kỹ thuật hóa học, chương trình tiêu chuẩn

1. Tên trường (Awarding Institution):  Đại học Tôn Đức Thắng

2. Tên ngành (Name of programme):

  • Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật Hóa học
  • Tên ngành tiếng Anh: Chemical Engineering

3. Mã ngành (Programme code): 7520301

4. Văn bằng (Training degree): Kỹ sư

5. Hình thức đào tạo (Mode of study): Chính quy

6. Thời gian đào tạo (Training time): 4 năm 

Chương trình đào tạo 2019, ngành Công nghệ sinh học, chương trình tiêu chuẩn (Programme specification: undergraduate programme; Major: biotechnology 2019 intake.)
 STT Khối kiến thức (Courses)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

1 Kiến thức giáo dục đại cương(General requirements):  49  tín chỉ/ (Credits)

Tổng số tín chỉ

(Total credits)

Công nghệ sinh học –(dạy – học bằng tiếng Anh)
Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu  và được tham gia tất cả các sự kiện quốc tế.
Công nghệ sinh học
chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu  và được tham gia tất cả các sự kiện quốc tế
chương trình đào tạo Chất lượng cao (dạy và học tiếng anh)

Programme specification: professional undergraduate programme (English)

Chương trình đào tạo 2019, ngành Công nghệ sinh học, chương trình chất lượng cao (dạy và học tiếng anh)

 No Curriculum framework Total credits
    Total
LEARNING OUTCOMES FOR BIOTECHNOLOGY ENGINEERING

(Professional Programme – Full English)

(Promulgated with Decision No: …… /2018/ QĐ – TĐT dated … by the President of
Ton Duc Thang University)
1.    Major in: Biotechnology          Code: FA7420201
2.    Level: Undergraduate        Mode of study: Full - time
3.    Degree: Engineering
4.    Programme Objectives - (POs)

Our high quality program (in Vietnamese and English)
Biotechnology high-quality programme were established to meet the international social and job requirements
Subscribe to Danh mục ngành