Nhảy đến nội dung
x

Chế độ ưu tiên cho cựu sinh viên trong tuyển sinh sau đại học

về học phí: 
Đối với trường hợp học viên là cựu sinh viên đại học Tôn Đức Thắng.
a. Giảm 50% học phí toàn khóa học đối học viên tốt nghiệp loại giỏi (trong vòng 12 tháng tính từ lúc tốt nghiệp).
b. Giảm 30% học phí toàn khóa học đối với học viên tốt nghiệp loại giỏi (trong vòng 12 tháng tính từ lúc tốt nghiệp).
c. Giảm 25% học phí toàn khóa học đối với học viên là cựu sinh viên.