Nhảy đến nội dung
x

Danh sách cử nhân/kỹ sư ưu tú

(Đính kèm quyết định số: 668/2018/QĐ-TĐT, ngày 20 tháng 4 năm 2018)

Stt Ngành Mã Sinh Viên Họ và Tên
1 Công nghệ sinh học 61303386 Châu Kim Tuyền
2 Công nghệ sinh học 61303469 Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Công nghệ sinh học 61303634 Nguyễn Thị Diễm My
4 Công nghệ sinh học 61303797 Nguyễn Thị Kim Thoa
5 Công nghệ sinh học 61303860 Trần Thị Lệ Trinh
6 Kỹ thuật hóa học 61302316 Trần Thị Mỹ Duyên
7 Kỹ thuật hóa học 61302386 Bùi Thị Ngọc Huệ
8 Kỹ thuật hóa học 61302485 Hà Thị Kim Ngân
9 Kỹ thuật hóa học 61302509 Trần Phương Nguyên
10 Kỹ thuật hóa học 61302642 Cao Thị Vân Thư