Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Các hướng nghiên cứu khoa học của giảng viên:

1- Nhóm Nghiên cứu Vật liệu Y sinh và Kỹ thuật Nano (BNR)

Các hướng nghiên cứu:

- Điều chế, xác định tính chất của hydrogels.

- Thiết kế, tổng hợp, xác định cấu trúc và tính chất hóa lý… các polymer, co-polymer, composite ...

- Điều chế, xác định tính chất các loại hạt nano hay nano kết hợp với nền vật liệu polymer khác.

- Ứng dụng hydrogels, vật liệu nano, hay kết hợp hydrogel/nano và các vật liệu khác trong phân phối thuốc, mang tế bào cho tái tạo mô, kháng khuẩn...

- Vật liệu nền cho các nhà sinh học nghiên cứu về signaling, pathway, cơ chế ...

- Biến tính các vật liệu cấy ghép nhằm tăng độ tương hợp sinh học.

- Nghiên cứu các chất ROS/RNS tự sinh, hoặc giải phóng từ vật liệu, tìm hiểu chức năng / ảnh hưởng của ROS/RNS đến hoạt động điều trị bệnh.

- Và các vật liệu cho các ứng dụng có liên quan về hóa học và y sinh.

2- Nhóm nghiên cứu ứng dụng Polymer dẫn điện (CPCA):

Polymer dẫn điện tập trung vào việc phát triển công nghệ vật liệu trong sản xuất vật liệu bán dẫn, vật liệu thông minh cho các ứng dụng như đầu dò cảm biến sinh học, hóa học…