Nhảy đến nội dung
x

Nhóm Nghiên cứu Vật liệu Y sinh và Kỹ thuật Nano (BNR)

Ngày thành lập: 10/01/2019

Quyết định số 56/2019/TĐT-QĐ

Thành viên nhóm:

  1. Trương Phước Nghĩa - Trưởng nhóm

https://scholar.google.com/citations?user=I8QnUVQAAAAJ&hl=en

  1. Hoàng Thị Thái Thanh - Thành viên

​https://scholar.google.com/citations?user=ccgbmsUAAAAJ&hl=en

  1. Phan Vũ Hoàng Giang - Thành viên

https://scholar.google.com/citations?user=FJS0ZhkAAAAJ&hl=en

  1. Nguyễn Đại Hải - Cộng tác

https://scholar.google.com.vn/citations?user=n_FAkRMAAAAJ&hl=en

Các hướng nghiên cứu:

- Điều chế, xác định tính chất của hydrogels.

- Thiết kế, tổng hợp, xác định cấu trúc và tính chất hóa lý… các polymer, co-polymer, composite ...

- Điều chế, xác định tính chất các loại hạt nano hay nano kết hợp với nền vật liệu polymer khác.

- Ứng dụng hydrogels, vật liệu nano, hay kết hợp hydrogel/nano và các vật liệu khác trong phân phối thuốc, mang tế bào cho tái tạo mô, kháng khuẩn...

- Vật liệu nền cho các nhà sinh học nghiên cứu về signaling, pathway, cơ chế ...

- Biến tính các vật liệu cấy ghép nhằm tăng độ tương hợp sinh học.

- Nghiên cứu các chất ROS/RNS tự sinh, hoặc giải phóng từ vật liệu, tìm hiểu chức năng / ảnh hưởng của ROS/RNS đến hoạt động điều trị bệnh.

- Và các vật liệu cho các ứng dụng có liên quan về hóa học và y sinh.