Nhảy đến nội dung
x

Nhóm chiết xuất các hợp chất sinh học và ứng dụng

Đối tượng nghiên cứu: Đa bội chồi non trong ống nghiệm, các hiệu ứng của Elicitors trên sự sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp, sàn lọc trên mô phỏng máy tính

Thành viên:

Nguyenthicamvi.JPG

• Nguyễn Thị Cẩn Vi (NCS)

• Nguyễn Thị Thanh Hiền (Thạc sĩ)

• Nguyễn Minh Khiêm (Thạc sĩ)

• Đoàn Thiên Thanh (Thạc sĩ)

• Trần Thị Tuyết Nhung (Thạc sĩ)

• Nguyễn Hoàng Chinh (Thạc sĩ)

Dự án:

* Sàn lọc trên mô phỏng máy tính và đánh giá thực nghiệm của chất ức chế chóng lại HCV NS3/4A Protease.

* Dạng thức và đặc tính của Tailor-Made HCV Proteases và sàn lọc chất ức chế của nó

* Các hiệu ứng của Elicitors trên sự sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp trong Sauropus androgynus Cultures

* Khảo sát tương tác giữa endophytic actinobacteria được lựa chọn và Penicillium spp. – a phosphate solubilizing fungi – đối với sự tang trưởng của cây lúa mì.

* Đa bội chồi non trong ống nghiệm của Bletilla formosana (Hayata) Schltr

* Sự phát triển chồi non trong ống nghiệm của Taxus Wallichiana Zucc., một cây thuốc có giá trị

* Nghiên cứu sự thích ứng và tang trưởng của thể sần of Taxus wallichiana Zucc., a valuable medicinal plant in Lam Dong Province.

* Nghiên cứu hiệu ứng của bạc nano lên sự tang trưởng của các loài cây: Chrysanthemum sp., Fragaria sp., Gerbera sp., Catlleya sp.,Dendrobium sp., Oncidium sp., and Asparagus sp. cultured in vitro