Nhảy đến nội dung
x
Workshop "Đối thoại về mối liên kết giữa tiêu thụ thực phẩm thủy sản, sức khỏe con người và hệ sinh thái – môi trường tại Việt Nam”
“Chung tay vì một sức khỏe: Thay đổi nhận thức về tiêu dùng động vật dưới nước và trên cạn tại Việt Nam”
Workshop chuyên đề nuôi cấy mô
Cơ hội cho các bạn sinh viên có thêm nhiều kiến thức chuyên môn về nuôi cấy mô.
Workshop viết email bằng tiếng anh
Buổi workshop “Viết email bằng tiếng Anh” đầu tiên của năm học 2019-2020 đã được Khoa Khoa học ứng dụng tổ chức
Subscribe to Workshop