Nhảy đến nội dung
x

Chương trình trao đổi học thuật

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng chào đón tất cả sinh viên quốc tế đến theo học tại trường tối thiểu thời gian học là 2 tuần cho đến 1 học kỳ theo chương trình trao đổi học thuật tại khoa Khoa Học Ứng Dụng. Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình này sẽ được học các lớp giảng dạy bằng tiếng Anh và chuyển đổi môn học tương ứng cho chương trình học chính quy của sinh viên tại trường chính . Sinh viên cũng được tận hưởng đời sống xung quanh môi trường sống tại TDTU cũng như văn hóa và con người Việt Nam.

Các khóa học dưới đây được mở cho chương trình trao đổi học thuật:

1. Các khóa học được yêu cầu

• Sinh học phân tử tế bào

 • 1. Mô tả môn học: Giới thiệu vè các khái niệm của sinh học phân tử, sinh học tế bào, hóa sinh và kỹ thuật di truyền cho sinh viên ngành công nghệ sinh học. Những vấn đề học thuật sẽ liên quan trực tiếp đến đời sống con người. Kiến thức cơ bản của môn học bao gồm: thành phần tế bào, sinh lý tế bào, các bào quan, cytoskeleton, sự sao chép DNA, quá trình phiên mã, dịch mã, kiểm soát sự biểu hiện gen, cấu trúc chức năng của màng tế bào, sự trao đổi thông tin trong tế bào, con đường đường phân, con đường pentose phosphate…
 • 2. Số tín chỉ: 03
 • 3. Đánh giá:
 • - Quá trình 1: 10%
 • - Quá trình 2: 20%
 • - Thi giữa kỳ: 20%
 • - Thi cuối kỳ: 50%

• Thí nghiệm sinh học phân tử tế bào

 • 1. Mô tả môn học: Cung cấp kiến thức, kỹ thuật, hình ảnh cơ bản của sinh học tế bào. Kiến thức nghiên cứu thông qua mô phỏng thí nghiệm. Cụ Thể bao gồm các vấn đề sau:
 • + Cách sử dụng kính hiển vi
 • + Chuẩn bị mẫu, quan sát và phân biệt Prokaryote và Eukaryotes
 • + Định tính và quan sát các thành phần hữu cơ của tế bào
 • + Quang hợp và hô hấp ở cây xanh + Sự trao đổi nước qua màng tế bào
 • + Thí nghiệm mô phỏng trên máy tính
 • 2. Số tín chỉ: 01
 • 3. Đánh giá:
 • - Quá trình 1: 50%
 • - Thi cuối kỳ: 50%

Hóa đại cương A

 • 1. Mô tả môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc của các phân tử dựa trên lí thuyết phổ hiện đại, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu trúc phân tử, phản ứng cũng như các thông số hóa học như động học phản ứng, tốc độ phản ứng, cơ chế của phản ứng… 2. Số tín chỉ: 02
 • 3. Đánh giá:
 • - Quá trình 1: 10% ( trắc nghiệm)
 • - Quá trình 2: 20% ( trắc nghiệm)
 • - Thi Giữa kỳ: 20% ( trắc nghiệm)
 • - Thi cuối kỳ: 50% ( trắc nghiệm)

• Thí nghiệm Di truyền

 • 1. Mô tả môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về lịch sử và các phương pháp nghiên cứu di truyền học, các bài thí nghiệm liên quan đến quá trình nguyên phân, giảm phân, di truyền học qua bộ nhiễm sắc thể người, định lượng hồng cầu, bạch cầu…
 • 2. Số tín chỉ: 1
 • 3. Đánh giá:
 • - Quá trình 1 : 50% ( báo cáo thí nghiệm)
 • - Thi cuối kỳ: 50% ( thi thực hành)

• Tiến hóa và sinh lý sinh thái

 • 1. Mô tả môn học: Giới thiệu và phân tích nguồn gốc tiến hóa theo thuyết Darwin. Mối quan hệ giữa các loài sinh vật sống với môi trường của nó, tương tác giữa các loài, năng lượng sinh thái, sinh lý sinh thái qua các biến đổi tiến hóa.
 • 2. Số tín chỉ: 02
 • 3. Đánh giá:
 • - Quá trình 1: 10% ( bài tập nhỏ)
 • - Quá trình 2: 20% ( bài tập nhỏ)
 • - Thi giữa kỳ: 20% ( báo cáo)
 • - Thi cuối kỳ: 50% ( trắc nghiệm)

2. Email và số điện thoại liên hệ

- Email liên hệ: truongthidieuhien@tdt.edu.vn

- Số điện thoại liên hệ: (+84)0837755058

3. Học phí

4. Giải đáp thắc mắc