Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên - Nhà khoa học

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN 

  

STT Họ và Tên Thông tin chung
1 do-tuong-ha

Đỗ Tường Hạ, Tiến sỹ

Ngày sinh: 24/05/1978

Nơi sinh: Long An

Chức vụ hành chính: Trưởng khoa, Trưởng BM Tổng hợp hữu cơ.

Email: dotuongha@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 22 455 785

Fax: (028) 37 755 055

2

NNTuan

Nguyễn Ngọc Tuấn, Tiến sỹ

Ngày sinh: 17/05/1982

Nơi sinh: Hải Dương

Chức vụ hành chính: Trợ lý trưởng khoa

Email: nguyenngoctuan@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-1865-6628

3 7

Trần Thị Dung, Tiến sỹ

Ngày sinh: 14/09/1953

Nơi sinh: Sài Gòn

Chức vụ: Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học nông nghiệp

Email: tranthidung@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

4 17

Trần Văn Ngũ, Tiến sỹ

Ngày sinh: 10/08/1953

Nơi sinh: Hải Dương

Email:  tranvanngu@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

5 2

Trương Thị Diệu Hiền, Tiến sỹ

Ngày sinh: 26/10/1982

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Giảng viên-Trưởng bộ môn Khoa học Y sinh

Email:  truongthidieuhien@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-9166-4261

6 6

Nguyễn Thị Cẩm Vi, Tiến sỹ

Ngày sinh: 27/10/1981

Nơi sinh: Đà Nẵng

Chức vụ: Giảng viên- Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học thực phẩm

Email: nguyenthicamvi@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-8542-2776 

7 11

Nguyễn Thị Ánh Nga, Tiến sỹ

Ngày sinh: 20/04/1983

Nơi sinh: Đồng Nai

Chức vụ: Giảng viên- Trưởng bộ môn Vật liệu vô cơ

Email: nguyenthianhnga@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-2074-5654

8 nnl

Nguyễn Ngọc Long, Tiến sỹ

Ngày sinh: 20/08/1973

Nơi sinh: Bình Định

Chức vụ hành chính:

Trưởng bộ môn vật lý

Email: nguyenngoclong@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-3365-8648

9 18

Nguyễn Quang Khuyến, Tiến sỹ

Ngày sinh: 01/05/1976

Nơi sinh: Nghệ An.

Chức vụ hành chính: Giảng viên-

Trưởng bộ môn Vật liệu hữu cơ

Email: nguyenquangkhuyen@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (08) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

10 3

Trương Thị Bê Ta, Tiến sỹ

Ngày sinh: 20/10/1988

Nơi sinh: Bình Định

Email:  truongthibeta@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0003-3867-8610

11 4

Đoàn Thiên Thanh, Thạc sỹ

Ngày sinh: 25/04/1989

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Email: doanthienthanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-7403-0849

12 nguyen-khanh-linh

Nguyễn Khánh Linh, Thạc sỹ

Ngày sinh: 11/02/1979

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Email:  nguyenkhanhlinh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

13 8

Trần Bội Châu, Tiến sỹ

Ngày sinh: 17/04/1980

Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh

Chức vụ: Giảng Viên

Email: tranboichau@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

14 9

Trần Thị Tuyết Nhung, Tiến sỹ

Ngày sinh: 1989

Nơi sinh: Đắc Lắc

Email: tranthituyetnhung@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0001-7669-9063

15

ly-thi-thu-ba.jpg

Lý Thị Thu Ba, Thạc sỹ

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Email: lythithuba@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

16

do-thi-duyen

Đỗ Thị Duyên, Thạc sỹ

Ngày sinh: 11/12/1989

Nơi sinh: Gia Lai

Email: dothiduyen@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

17

tran-duong-thuy.jpg

Trần Dương Thùy, Thạc sỹ

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Đak Lak

Email: tranduongthuy@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

18 vonguyenxuanphuong.jpg

Võ Nguyễn Xuân Phương, Tiến Sỹ

Nơi sinh: An Giang; 

Ngày sinh: 05/2/1978 

Chức vụ: Nghiên cứu viên- phụ trách NCKH Sinh Viên 

Chuyên ngành: Vật liệu Vô Cơ

Email: vonguyenxuanphuong@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-3969-9715

19 Hang

Nguyễn Thị Thu Hằng, Tiến sỹ

Ngày sinh: 24/03/1993

Nơi sinh: Hà Nội

Email: nguyenthithuhang@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-2302-7180

20 Trinh-Quynh-Dieu

Trình Quỳnh Diệu, Tiến sỹ

Ngày sinh: 14/12/1993

Nơi sinh: Phú Yên

Email: trinhquynhdieu@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

21

Chau-Thi_Da

Châu Thi Đa, Tiến sỹ

Ngày sinh: 10/10/1975

Nơi sinh: An Giang

Chức vụ: NCV

Email: chauthida@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-6126-3037

22

nguyen-van-phuoc

Nguyễn Văn Phước, Thạc sỹ

Ngày sinh: 29/01/1980

Nơi sinh: Cà Mau

Email:  nguyenvanphuoc@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0001-6237-6562

23

bui-anh-vo

Bùi Anh Võ, Thạc sỹ

Ngày sinh: 05/03/1979

Nơi sinh: Mộ Đức, Quảng Ngãi

Email: buianhvo@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0003-4115-0884

24
w

Trần Hoài Khang, Tiến sỹ

Ngày sinh: 09/10/1984

Nơi sinh: Tây Ninh

Email: tranhoaikhang@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0003-3867-8610

25 nguyenhuyhao.jpg

Nguyễn Huy Hảo, Tiến Sỹ

Ngày tháng năm sinh: 11/02/1986

Nơi sinh: Hà Nội

Email: nguyenhuyhao@tdtu.edu.vn

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0001-8700-1281

26
dc

Phạm Đình Chương, Tiến sỹ

Ngày sinh: 26/08/1984

Nơi sinh: Huế – Thừa Thiên Huế

Email: phamdinhchuong@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (08) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-3074-6941

27

phammintan1.jpg

Phạm Minh Tân, Tiến sỹ

Ngày sinh:19/01/1990

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Email:  phamminhtan@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

 Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-4802-5595

28 le-quoc-bao-2.JPG 

Lê Quốc Bảo, Tiến sỹ

Ngày sinh: 09/07/1989

Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh

Email: lequocbao@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0002-0451-0994

29

phan-vu-hoang-giang.jpg

Phan Vũ Hoàng Giang, Tiến sỹ

Ngày sinh: 01/12/1983

Nơi sinh: Đồng Nai

Email:phanvuhoanggiang@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (08) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

30
pt

Trần Phụng Thanh, Thạc sỹ

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Huế

Email: tranphungthanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

31
tt

Phạm Trung Tuyến

Ngày sinh: 23/11/1989

Nơi sinh: Lâm Đồng

Email: phamtrungtuyen@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

32

prof.dr_.rudolf-kiefer.jpg

Prof.Dr.Rudolf Kiefer

Ngày sinh: 19.03.1967

Nơi sinh: Germany

Email: Rudolf.Kiefer@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID:  0000-0001-7692-6705

33

kumar-0974000943_0

BHARATH KUMAR VELMURUGAN, PhD

Ngày sinh: 15/01/1982

Nơi sinh: INDIA

Email: bharath.kumar.velmurugan@tdtu.edu.vn Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

34 Hi%CC%80nh-Ha%CC%89i.jpg

Nguyễn Quốc Hải, Tiến Sỹ

Ngày sinh: 20/01/1987

Nơi sinh: Đồng Nai

Email: nguyenquochai@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

ORCID: 0000-0001-8092-7719

35 TTK

Trần Thiện Khánh, Tiến sỹ

Năm sinh: 1985

Email: tranthienkhanh@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

36

phan-nhut-nam.jpg

Phan Nhựt Nam, Thạc sỹ

Ngày sinh: 09/06/1989

Nơi sinh: Cần Thơ Email: phannhutnam@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055

37

nguyen-minh-khiem.jpg

Nguyễn Minh Khiêm, Thạc sỹ

Ngày sinh: 27/10/1989

Nơi sinh: Biên Hòa

Email: nguyenminhkhiem@tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37 755 058

Fax: (028) 37 755 055


Clip giới thiệu về ngành Kỹ thuật hóa học và Công nhệ sinh học