Nhảy đến nội dung
x

Ban lãnh đạo khoa

th

TS. Đỗ Tường Hạ

 Trưởng khoa

   Điện thoại: 02837755058

   Email : dotuongha@tdtu.edu.vn

2

                TS. Trương Thị Diệu Hiền

                Phó trưởng khoa

                Điện thoại: 02837755058

                Email : truongthidieuhien@tdtu.edu.vn