Nhảy đến nội dung
x
Giáo dục sau đại học

THẠC SĨ 
NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC
Mã ngành: 8520301

1.    Tên ngành: 
    Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật Hóa học
    Tên ngành tiếng Anh: Chemical Engineering
2.    Trình độ đào tạo: Cao học
3.    Văn bằng: Thạc sĩ
4.    Mục tiêu đào tạo:
    Nhân lực có kiến thức khoa học cơ bản và chuyên sâu của ngành Hóa học
    Kỹ sư có khả năng phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Hóa học

Chương trình Sau đại học
Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học là chương trình đào  tạo đào tạo các cán bộ của các công ty, chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học ...
Subscribe to hóa học