Nhảy đến nội dung
x
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên về mực in dẫn điện
chế tạo thành công mực dẫn điện từ nano Đồng, làm rõ các tính chất hoá lý đặt thù của nó sẽ tạo nền tảng cho việc nghiên cứu ứng dụng tiếp theo của nano đồng các hạt nano kim loại khác
Subscribe to mực in