Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo 2018, ngành Kỹ thuật hóa học, chương trình tiêu chuẩn

 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  54  tín chỉ  
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật 10 10  
1.2 Khoa học xã hội 4 4  
1.3 Khoa học tự nhiên 16 16  
1.4 Tiếng Anh 15 15  
1.5 Cơ sở tin học 4 4  
1.6 Kỹ năng hỗ trợ 5 5  
1.7 Giáo dục thể chất Cấp chứng chỉ GDTC
1.8 Giáo dục quốc phòng Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 79 tín chỉ  
2.1 Kiến thức cơ sở 25 25  
2.2 Kiến thức ngành 42 36 6
2.2.1 Kiến thức chung 25 25  
  Các môn chung và môn bắt buộc 25 25  
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 17 11 6
  Các môn chung và môn bắt buộc 11 11  
  Các môn học tự chọn 6   6
2.3 Tập sự nghề nghiệp 4 4  
2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành 8   8
    133 119 14