Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo V/v thi chứng chỉ MOS quốc tế (Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016) đợt tháng 06/2022

Căn cứ theo kế hoạch triển khai giảng dạy các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn quốc tế MOS, Phòng Đại học thông báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế (Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016) đợt tháng 06/2022, Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm tại đây

Based on the deployment plan for teaching Basic Informatics courses designed according to the international MOS standards, the Department of Undergraduate Studies would like to announce the International MOS Certification Exam in 06/2022, click here for more detail