Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo V/V mở lại đợt đăng ký môn học chính thức HK1/2022-2023 (cập nhật ngày 6/5/2022)

Thông báo V/V mở lại đợt đăng ký môn học chính thức dành cho sinh viên chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh chưa đăng ký kế hoạch học tập hoặc đăng ký thêm môn ngoài kế hoạch học tập hoặc đăng ký lại môn học bị hủy nhóm trong HK1/2022-2023 (cập nhật ngày 6/5/2022)

Phòng đại học thông báo về việc mở lại đợt đăng ký môn học bổ sung chính thức dành cho sinh viên chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh chưa đăng ký kế hoạch học tập hoặc đăng ký thêm môn ngoài kế hoạch học tập hoặc đăng ký lại môn học bị hủy nhóm trong HK1/2022-2023 (cập nhật ngày 6/5/2022) như sau:
A) Đợt 1:
- Sinh viên chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh (ngành 1, ngành 2) từ khóa tuyển sinh 2019 trở về trước sẽ đăng ký trực tuyến từ 09h ngày 9/5/2022 đến 09h ngày 11/05/2022.
-  Sinh viên chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh (ngành 1, ngành 2) từ khóa tuyển sinh 2020, 2021 sẽ đăng ký trực tuyến từ 09h ngày 10/5/2022 đến 09h ngày 12/05/2022.
B) Đợt 2:
- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên, chọn phân hệ Đào tạo, chọn đăng ký môn học, chọn thông tin để xem kết quả sơ bộ và đăng ký lại các môn học bị hủy do không đủ số lượng từ 10h ngày 18/05 – 10h ngày 20/5/2022. (thay cho thông báo cũ là đăng ký từ 13h ngày 11/05 – 13h ngày 13/5/2022)