Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về việc tổ chức và quản lý chương trình 4+1 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký ghi danh: 08h00 ngày 20/06/2022 đến 17h00 ngày 27/06/2022.

Thời gian đăng ký học phần: 08h00 ngày 24/06/2022 đến 17h00 ngày 27/06/2022.

Chi tiết về thời gian học, học phí....xin xem tại đây