Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 10h00 ngày 1/10/2022

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

MSHV:202802005

Họ và tên học viên: Bành Kiến Sâm

Tên đề tài LVThS

Tiếng việt: Tổng hợp nano vàng lai ghép dẫn xuất biến tính của β-cyclodextrin.

Tiếng anh: Synthesis of Gold nanoparticles capped β-cyclodextrin derivatives