Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021.

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:

  • Ngành đào tạo trình độ đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ phải được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý;
  • Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông tin chi tiết về chương trình 4+1 tại đây;

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 06/04/2021 đến 17h00 ngày 08/04/2021.

Thời khóa biểu học phần chung: tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi đăng ký học phần;

+ Sinh viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi đăng ký tại đây;

+ Sinh viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần (chỉ đăng ký các học phần và nhóm có trong thời khóa biểu).

Chi tiết: