Nhảy đến nội dung
x

Kết quả xử lý học vụ HK1/19-20

Chào các bạn SV thân mến!

Khoa gửi các bạn kết quả xử lý học vụ HK1/19-20 sau khi ra hội đồng. Chi tiết SV vui lòng xem tại đây: https://stdportal.tdtu.edu.vn/taikhoan/dangnhap?ReturnUrl=https%3a%2f%2fstdportal.tdtu.edu.vn%3a443%2f

- Những trường hợp SV còn nợ học phí thì đề nghị SV thực hiện xong nghĩa vụ học phí trong tuần này, đăng ký môn học trong học kỳ hè ( nếu có) và HK1/20-21.

- Những trường hợp SV được cứu xét thì cố gắng học tập trong HK2/19-20, đăng ký môn học trong học kỳ hè ( nếu có) và HK1/20-21.

Thân mến.