Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021

Chào các bạn SV thân mến!
Khoa gửi kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021. 
 https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/ke-hoach-dang-ky-hoc-phan-chuong-trinh-41-trong-hk2-nam-hoc-2020-2021.
Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có thể đăng ký tham dự học.
Thân mến