Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v: Về việc hỗ trợ thông báo ghi danh chương trình 4+1

Phòng Sau đại học thông báo đến sinh viên có nguyện vọng học chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) thì thực hiện ghi danh chương trình 4+1 như sau:

Sinh viên thực hiện theo biểu mẫu số 23 (Hướng dẫn cho SV ghi danh học bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1), xem thời khóa biểu và xem điểm trên hệ thống) trên link sau: https://grad.tdtu.edu.vn/dao-tao/bieu-mau-lien-quan-chuong-trinh-thac-si