Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Triết học Mac-Lenin (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2):
  • Chọn thời khóa biểu (tại đây);
  • Thời gian ghi danh: Từ 10/06/2019 đến ngày 30/07/2019;
  • Hướng dẫn ghi danh (tại đây).
 • Học phần chuyên ngành: 
  • Xem thời khóa biểu (tại đây);
  • Thời gian nhận đơn đăng ký: 18/06/2019 - 30/07/2019;
  • Sinh viên phải tích lũy được 100 tín chỉ ở chương trình đại học;
  • Nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (đơn phải có chữ ký của Khoa và có bảng điểm đính kèm) (biểu mẫu số 4);
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: 460.000đ/tín chỉ;
  • Đóng học phí tại Phòng Tài chính khi có email thông báo;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: giảm 25% học phí;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần chuyên ngành: Dựạ vào kết quả học lực tại thời điểm đăng ký.

Kế hoạch chi tiết cho học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học:

 

# Nội dung Đợt 1 HK1 2019-2020
Bắt đầu Kết thúc
1 Thực hiện đăng ký ghi danh và chọn thời khóa biểu 10/06/2019 30/07/2019
2 Đăng ký học học phần theo thời khóa biểu 
Đóng học phí (khi có email thông báo)
05/08/2019 07/08/2019
3 Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 10/08/2019 11/08/2019
4 Tổ chức dạy-học theo thời khóa biểu 02/09/2019 03/11/2019

Công nhận học phần

 • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
 • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
 • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.