Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Chọn thời khóa biểu (tại đây);
 • Thời gian ghi danh: Từ 10/06/2019 đến ngày 23/06/2019;
 • Hướng dẫn ghi danh (tại đây);
 • Triết học Mac-Lenin (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3);
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2);
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí: 460.000đ/tín chỉ
  • Đóng học phí tại Phòng Tài chính vào ngày 0107/07/2019;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học: giảm 25% học phí.

Kế hoạch chi tiết:

 

Stt Nội dung Đợt 1 HK1 2019-2020
Bắt đầu Kết thúc
1 Thực hiện đăng ký ghi danh và chọn thời khóa biểu 10/06/2019 23/06/2019
2 Đăng ký học học phần theo thời khóa biểu 
Đóng học phí
01/07/2019 07/07/2019
3 Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 08/07/2019 14/07/2019
4 Tổ chức dạy-học theo thời khóa biểu 09/09/2019 03/11/2019

Công nhận học phần

 • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
 • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
 • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.