Nhảy đến nội dung
x
Ảnh

Thông báo tuyển sinh chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình thạc sĩ 4+1)

Đối tượng tham gia:
 Sinh viên TDTU có nguyện vọng học chương trình thạc sĩ 4+1;
 Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (chương trình thạc sĩ 4+1).

Thông tin chi tiết xin xem: tại đây