Nhảy đến nội dung
x

Thông báo lịch ôn tập lớp vét HK2/18-19 ( cập nhật lần 1)

Khoa KHƯD thông báo lịch ôn tập lớp vét (cập nhật lần 1) HK2/18-19 (cập nhật lần 1) ( chi tiết xem file đính kèm)

Phòng học Khoa sẽ cập nhật sau. Đề nghị những SV có tên trong DSSV vét mà Khoa đã thông báo trước đó tham dự học đầy đủ.