Nhảy đến nội dung
x

Kết quả xử lý quá hạn đào tạo tháng 10/2019

Chi tiết xin xem file đính kèm,

Lưu ý: 
- Đối với trường hợp được chuyển xuống hệ VLVH thì SV nộp đơn xin vét Tiếng Anh 6 về Khoa đến hết 20/12/2019 (áp dụng cho khóa tuyển sinh 2009 trở về trước).
- Đối với các trường hợp được cứu xét gia hạn đến tháng 4 và tháng 9.2020 SV nộp đơn xin vét tất cả các môn ( trừ Tiếng Anh 6 SV phải nộp chứng chỉ quốc tế) về Khoa đến hết 20/12/2019 ( áp dụng cho khóa tuyển sinh 2010 trở về sau). 
Sau thời gian trên nếu SV không hoàn tất trả nợ sẽ bị xử lý xóa tên theo qui định.