Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO V/v Thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 (dành cho hệ 4 năm)

Căn cứ theo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017-2018 đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian và địa điểm thu học phí như sau:
1. Đối tượng thực hiện: các bạn sinh viên có kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018.
2. Thời gian thu học phí: từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018
3. Mức học phí: các bạn sinh viên đăng nhập vào “Cổng thông tin sinh viên” chọn mục “Học phí – Chi phí” chọn “Học kỳ 3 năm 2017-2018” để kiểm tra dữ liệu học phí của mình.
4. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

    TL.HIỆU TRƯỞNG
    TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH