Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Phòng Sau đại học mở 02 hai học phần bồi dưỡng sau đại học (Triết học và Phương pháp nghiên cứu khoa học) dành cho sinh viên. Ngày dự kiến khai giảng là 03/11/2018.

Thông tin chi tiết: http://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-cho-sinh-vien-ton-duc-thang-hoc