Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký học bồi dưỡng sau đại học

Phòng Sau đại học dự kiến sẽ mở lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018 như sau: 

Các môn mở: Triết học Mắc - Lê nin (3 TC) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC) ; 

Dự kiến bắt đầu từ 11/6 và đến 29/07/2018 kết thúc lớp ; 

Thời gian dự kiến học vào các tối thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày thứ 7 (thông tin cụ thể trong form đăng ký); 

Học viên đăng ký từ nay đến hết ngày 06/06/2018. 

Link đăng ký:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfigDEZlmwHyC8uvikhFb3ij03bIARtT8kWHymJ5AGZfLlb9Q/viewform