Nhảy đến nội dung
x

KẾ HOẠCH Về việc xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 01/2019

(Trích kế hoạch số 2500/KH-TĐT ngày 29/11/2018)
Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 01 năm 2019, chi tiết xin xem tại đây